Page 9 - item
P. 9

نيريدملا سلجم ءاضعأ
                   روتكدلا ةداعس                       روتكدلا ةداعس                                  ةذاتسلأا يلاعم                       روتكدلا يلاعم
              نازيحلا دهف نب ةماسأ                   لبقملا دوعس نب دمحم                                زيافلا هللادبع تنب ةرون                  خيشلا لآ دمحم نب دمح

                  )سلجملا وضع (                        )سلجملا وضع(                                   )سلجملا وضع(                       )سلجملا سيئر (

      9  م2019 يونسلا ريرقتلا                                ةيميلعتلا تامدخلل ريوطت ةكرش          ةيميلعتلا تامدخلل ريوطت ةكرش                                م2019 يونسلا ريرقتلا 8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14