Page 9 - T4Edu_Annual Report 2018
P. 9

9

    اهتازاجنإو جماربلا ءادأ


              12              11               10              09              ًايلحم ءلامعلا ةدعاق عيسوت    قيوستلا ةموظنم ريوطت     ةدولجا تايوتسم قيقتح   ةطشنأو جماربو لولح ريوطت

                      .ًايميلقإو        .ه َّ جولماو لاعفلا        .ةيرايعلما    .ةيلمعو ةركتبم ةيعادبإ
              16              15               14              13
                  .فيلاكتلا ضفخ      .يلاع يلام ءادأ قيقتح         .تاعيبلما ونم   ةيميلعت لولح ىلع لوصلحا
                                                            .ةسفانمو ةيعادبإو ةديدج
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14