Page 9 - Annual Report 2014
P. 9

‫ر ؤ ﻳـﺘـﻨـﺎ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬
‫وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮ ّﻓﺮ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤّﻜﻦ اﻻﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ‬

      ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬

                          ‫‪8‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14